خانه| استخدام | تماس فارسی | En
human resources projects scope activities about pars home
proComp

proComp

طرح های احداث ايستگاههای تقويت فشارگازاز جمله طرحهای از اين دست می توان احداث ايستگاههای تقويت فشار گاز پل كله و دهق در استان اصفهان بر روی خط لوله چهارم سراسری انتقال گاز اشاره نمود كه هدف از اجرای اين طرح دستيابی به بهره برداري بهينه از اين خط لوله و ازدياد ظرفيت خط لوله گاز به ميزان ۹۵ ميليون مترمكعب در روزجهت گازرسانی به شهرهای استان اصفهان، قم و همچنين گاز رسانی مطمئن به نيروگاهها و كارخانجات واقع در محدوده مسير خط لوله فوق­ الذكردردو استان ياد شده می باشد.ايستگاههای تقويت فشارپل كله و دهق مجهز به توربو كمپرسور با آرايش ۳+۱،تنظيف كننده گاز و كولرهای هوائی در خروجی كمپرسورها می باشد.

گاز ورودی اين ايستگاه از خط لوله چهارم سراسری انتقال گاز تامين و فشار ورودی هر يك از ايستگاهها به ترتيب 1066PSIG و 955PSIG و خروجی آنها 1305PSIG می باشد نحوه آرايش تجهيزات مذكور به صورت شانه ای در نظر گرفته شده است .


شرح كار پارس در این طرح

- طراحی پايه.
- نظارت عاليه و كارگاهی.
- نظارت بر خدمات صحه گذاری.
- طراحی تفصيلی و خدمات مهندسی خريد كالا.
- همكاری با كارفرما در راه اندازی تاسيسات.


مدیریت عامل و اعضای هیئت مدیره

تقدیرنامه ها

عضویت در تشکل های مهندسی

گواهینامه های صلاحیت

گالری تصاویر

تماس با ما

   
© Pars CEG 2012 | Designed By : socioArte