خانه| استخدام | تماس فارسی | En
human resources projects scope activities about pars homeحوزه های فعالیت پارس


  راه، آزاد راه و بزرگراه.

  راه آهن.

  صنايع پالايشگاهی نفت وگاز.

  توسعه ميادين نفت و گاز.

  تاسيسات جداسازی، نمك زدايی و تزريق گاز به ميادين نفتی.

  تاسيسات سرچاهی،خطوط لوله جريانی، چندراهه های جمع آوری ومراکزبهره برداری نفت و گاز.

  ايستگاه های تقويت و تقليل فشار، تلمبه خانه ها و فشارشكن.

  انبارهاي نفت و مخازن ذخيره سازی.

  تاسيسات و پايانه هاي صادراتي و وارداتی.

  خطوط لوله انتقال نفت ، گاز و فرآورده.

خدمات پارس

حوزه های فعالیت

مروری بر خدمات

   
© Pars CEG 2012 | Designed By : socioArte