خانه| استخدام | تماس فارسی | En
human resources projects scope activities about pars homeخدمات پارس


  مطالعات و ارزيابي فني و اقتصادي و توجيهي طرح ها.

  طراحی و مهندسی مفهومی ، پایه ، FEED وتفصیلی.

   برآورد هزينه طرح و تهيه اسناد مناقصه.

  خدمات برگزاری مناقصه و ارجاع کار.

  خدمات مهندسی تأمین کالا.

   نظارت عاليه و كارگاهی.

  مديريت طرح.

  انبارهای نفت و مخازن ذخيره سازی.

  برنامه ريزی و كنترل منابع ،‌ كيفيت ، هزينه و زمان.

  پیش راه اندازی و راه اندازی طرح ها.

  رعایت استانداردهای فنی،ایمنی و زیست محیطی.

خدمات پارس

حوزه های فعالیت

مروری بر خدمات

   
© Pars CEG 2012 | Designed By : socioArte